Vedtægter

Dansk Undulat Klub – Kreds 1, Vedtægter

Klubbens adresse er formandens.

Kredsens formål er at varetage arrangementer der fremmer undulatsporten i Danmark, med indhold af, socialt samvær, hvor alle skal være samlet omkring udvikling og fremme af undulatsporten, med menneskelig forskelligheds menings accept, både for nybegyndere og erfarne opdrættere.

Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af december måned.

Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen i DUK’s medlemsblad, eller pr. brev, med mindst 14 dages varsel. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Dagsorden for generalforsamlingen skal meddeles samtidig og er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab.
4. Indkomne forslag. (skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen).
5. Valg af formand på ulige årstal
6. Valg af kasser på lige årstal
7. Valg af bestyrelsesmedlem. Valg af suppleant (1år).
8. Valg af revisor. Valg af revisorsuppleant. Begge for 1. år ad gangen.
9. Valg af udstillingsudvalg. Vælges for 1. år ad gangen.
10. Eventuelt.

Vedtægtsbilag

A. Revision af regnskabet. Regnskabet med kassebilag gennemgås. Ligeledes gennemgås regnskabet med driftsregnskabet og status, og der kontrolleres, at klubben har midlerne til stede.

B. Udgifter til ekstraordinære indkøb over 1000 kr, skal godkendes af kredsens medlemmer

C. Godtgørelse af udgifter til RUNE´s klubhus i forbindelse med møderne honoreres til 500 kr årligt. Kredsen betaler kørselsgodtgørelse + evt broafgift i forbindelse med det årlige formandsmøde.

D. Medlemmer der står i restance for kontingent, stadepenge med mere som medlemmet har meldt sig til i D.U.K. eller en af dennes kredse medfører udelukkelse fra Kreds 6 samt alle arrangementer i kredsen indtil restancen er betalt.

E. Forhold vedrørende bestyrelsen: Såfremt et medlem af bestyrelsen afgår i utide, indtræder suppleanten i dennes sted.

a. Er det formanden, der går i utide, indtræder det menige bestyrelses-medlem i formandens opgaver og pligter indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Hvis denne ordinære generalforsamling finder sted på lige år, vælges formanden for 1. år.

b. Er det kassereren, der går i utide, indtræder det menige bestyrelsesmedlem eller suppleanten i kasserens opgaver og pligter indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Hvis den ordinære generalforsamling finder sted i ulige år, vælges kassereren for 1. år.

c. Er det det menige bestyrelses-medlem, der afgår i utide, indtræder suppleanten i dennes opgaver og pligter indtil førstkommende ordinære generalforsamling, hvor der vælges nyt medlem til bestyrelsen.

F. Såfremt kredsen nedlægges, fordeles kredsens eventuelle formue efter retningslinier der vedtages på afsluttende generalforsamling.

Vedtægterne er vedtaget på kredsens ordinære generalforsamling d. 22. oktober 2015